Ajankohtaista

Maksuhäiriömerkintä ei ole este Amex yrityslainalle 

Mak­su­häi­riö­mer­kintä on monille rahoi­tusalan toi­mi­joille todel­linen este lainan myön­tä­mi­selle. Näin mak­su­häi­riö­mer­kintä pääsee hait­taamaan yllät­tävän paljon elämää ja rajoit­tamaan mah­dol­li­suuksia. Me Amexilla ymmär­rämme paremmin. Hen­ki­lö­ta­kauksen sijaan

Lue lisää 

Amex yrityslaina sopii monenlaisiin tarpeisiin 

Edul­li­suu­tensa, jous­ta­vuu­tensa sekä nopeu­tensa takia Amex yri­tys­laina on yrit­tä­jälle tehokas rat­kaisu monen­laisiin ongelmiin ja tar­peisiin. Amex yri­tys­laina hel­pottaa yri­tyksen mah­dol­lista tila­päistä kas­sa­va­jetta, johon syynä voi

Lue lisää