Mahdollistamme yrityslainan kaikenkokoisille yrityksille

Amex yri­tys­laina on nopea, edul­linen, joustava ja tehokas rahoi­tus­rat­kaisu. Tuote on tar­koi­tettu kai­ken­ko­koi­sille yri­tyk­sille. Yri­tys­lainaa hyö­dyn­tävän yri­tyksen yhtiö­muoto voi olla osa­keyhtiö, kom­man­diit­tiyhtiö, avoin yhtiö tai toiminimi.

Yri­tys­lainan lai­na­summa vaih­telee 1 000 € - 10 000 välillä. Lai­na­summan voit vapaasti valita oman tar­peesi mukaan. Myös lainan takai­sin­mak­suaika on jous­ta­vasti valit­ta­vissa kolmen ja kah­den­toista kuu­kauden välillä. Lainan voi luon­nol­li­sesti aina halu­tessaan maksaa takaisin myös aikai­semmin. Amex yri­tys­lainan hin­noittelu on 100% läpi­näkyvä. Kaikki korot ja kulut löy­tyvät hen­ki­lö­koh­tai­sesta lai­na­tar­jouk­sestasi. Verk­kaisen pank­ki­lainan sijaan Amex yri­tys­laina tuo rahat tilillesi nopeasti.

Amex yri­tys­laina ei edellytä esi­ne­va­kuuksia. Meille riittää, että lai­nalla on takaaja. Lainan takaa­jalla ei saa olla maksuhäiriömerkintöjä.

Meillä yri­tys­lainan haku­pro­sessi on täysin digi­taa­linen. Lai­na­ha­ke­muksen teke­minen on ilmaista, helppoa ja nopeaa.