Maksuhäiriömerkintä ei ole este Amex yrityslainalle

Mak­su­häi­riö­mer­kintä on monille rahoi­tusalan toi­mi­joille todel­linen este lainan myön­tä­mi­selle. Näin mak­su­häi­riö­mer­kintä pääsee hait­taamaan yllät­tävän paljon elämää ja rajoit­tamaan mah­dol­li­suuksia. Me Amexilla ymmär­rämme paremmin. Hen­ki­lö­ta­kauksen sijaan voit hakea vakuu­del­lista Amex yri­tys­lainaa. Näin saat lainan vakuutta vastaan. Yri­tys­lainan vakuu­deksi voidaan asettaa esi­mer­kiksi rekis­te­röity ajo­neuvo, osa­ke­huo­neisto, kiin­teistö, tila tai tontti omalla maa­poh­jalla, tontin vuo­kra­oikeus raken­nuk­sineen tai perintö/​kuolinpesäosuus. Vakuuden arvon on yli­tettävä koko­nais­velan määrä.

Mak­su­häi­riö­mer­kintä ei todel­lakaan ole este Amex yrityslainalle!