Vastuullinen, kotimainen rahoitusyhtiö

Amex Oy

Amex Oy on vuonna 2002 perus­tettu suo­ma­lainen rahoi­tus­yhtiö, joka tarjoaa 1 000–10 000 euron yri­tys­lainoja 3–12 kuu­kauden maksuajalla.

Amex yrityslaina tarjoaa vastuullisen vaihtoehdon rahoitusalalle

Yksi kes­kei­sim­mistä arvois­tamme on vas­tuul­lisuus. Mie­les­tämme kaikkien rahoi­tusalan toi­mi­joiden tulisi kantaa yhteis­kun­ta­vastuun lisäksi vas­tuuta myös asiakkaistaan.

Pyrimme kai­kessa toi­min­nas­samme sel­keyteen ja läpi­nä­ky­vyyteen. Vas­tuul­liset toi­min­ta­ta­pamme näkyvät koko ajan myös ulko­puo­li­sille sidos­ryh­mil­lemme, ja luot­to­jemme hin­noittelu on aina sata­pro­sent­ti­sesti läpinäkyvää.

Asiakkaan etu on aina tärkein prio­ri­teet­tiimme. Rahoi­tamme vain sel­laisia yri­tyksiä, joiden toi­mintaa voimme auttaa, ja ohjaamme lai­nan­ha­kijaa mitoit­tamaan lai­na­summan mak­su­ky­kynsä mukaan.

Maksuhäiriömerkintä ei ole este Amex yrityslainalle

Mak­su­häi­riö­mer­kintä on monille rahoi­tusalan toi­mi­joille este lainan myön­tä­mi­selle. Mak­su­häi­riö­mer­kin­nästä aiheutuu siis yllät­tävän suurta haittaa sen rajoit­taessa lai­nan­ha­kijan mahdollisuuksia.

Me Amexilla ymmär­rämme paremmin. Hen­ki­lö­ta­kauksen sijaan voit hakea meiltä myös vakuu­del­lista yri­tys­lainaa ja saada lainan vakuutta vastaan.

Yri­tys­lainan vakuu­deksi voidaan asettaa esi­mer­kiksi rekis­te­röity ajo­neuvo, osa­ke­huo­neisto, kiin­teistö, tila tai tontti omalla maa­poh­jalla, tontin vuo­kra­oikeus raken­nuk­sineen tai perintö- tai kuolinpesäosuus.

Mak­su­häi­riö­mer­kintä ei siis ole este Amex-yrityslainalle.

Amex-yrityslaina sopii monenlaisiin tarpeisiin

Amex yri­tys­laina on edul­linen, joustava ja tehokas rat­kaisun monen­laisiin haas­teisiin ja tarpeisiin.

Yleisin tarve yri­tys­lai­nalle on yri­tyksen mak­su­val­miuden vah­vis­ta­minen. Amex-yri­tys­lainan avulla voimme hel­pottaa yri­tyksen tila­päistä kas­sa­va­jetta, johon voivat olla syynä esi­mer­kiksi pitkät maksuajat.

Amex yri­tys­laina voidaan inves­toida lii­ke­toi­minnan kan­nalta tär­keisiin koneisiin ja lait­teisiin tai myyn­ti­va­raston koon laa­jen­ta­miseen. Varastoon inves­toi­minen tai suu­rempien määrien osta­minen voi tuoda mer­kit­tävää kil­pai­luetua ja osoit­tautua erittäin kan­nat­ta­vaksi päätökseksi.

Mikäli yri­tyksen lii­ke­toi­minta on kausi­luon­teista, on Amex yri­tys­laina tavan­omainen rahoi­tus­rat­kaisu myös työn­te­ki­jöiden palk­ka­kus­tan­nuk­sista huolehtimiseen.

Amex yri­tys­laina on fiksu tapa panostaa myös yri­tyksen mark­ki­nointiin. Laa­duk­kaasti toteu­tettu mark­ki­nointi edistää mer­kit­tä­västi yri­tyksen tuot­teiden tai pal­ve­luiden myyntiä.