Amex Oy:n Tietosuojaseloste

Rekis­te­rin­pitäjä Amex Oy

Y-tunnus 1739892-4

Osoite  PL 229, 02101 Espoo

Puhe­lin­numero 0200 15150 

Säh­kö­pos­tio­soite asiakaspalvelu@​amex.​fi

Rekis­terin nimi

Amex Oy:n asiakasrekisteri

Rekis­te­röidyt

Asia­kas­re­kis­teriin kir­jataan tietoja asiak­kaista ja näiden yhteys­hen­ki­löistä sekä mah­dol­li­sista muista asia­kas­suh­teeseen liit­ty­vistä hen­ki­löistä, jos heitä kos­kevien hen­ki­lö­tie­tojen säi­lyt­tä­minen on tarpeen asia­kas­suhteen hoi­ta­mi­seksi tai muutoin esi­mer­kiksi rekis­te­rin­pi­täjän laki­sää­teisten vel­vol­li­suuksien täyttämiseksi.

Hen­ki­lö­tie­tojen käyttötarkoitus

Hen­ki­lö­tie­tojen käsit­telyn tar­koitus on yhtey­denpito asiak­kaisiin, asia­kas­suhteen ylläpito sekä asian­mu­kainen kau­pal­linen toi­minta ja mark­ki­nointi. Hen­ki­lö­tie­tojen käsittely perustuu rekis­te­röidyn ja rekis­te­rin­pi­täjän väliseen sopi­mukseen. Tietoja käsi­tellään myös laki­sää­teisten ja viran­omais­kä­sit­telyyn liit­tyvien vel­vol­li­suuksien täyttämiseksi.

Lisäksi laki rahan­pesun ja ter­ro­rismin rahoit­ta­misen estä­mi­sestä asettaa rahoi­tusalan toi­mi­jalle vel­vol­li­suuden estää rahan­pesua ja ter­ro­rismin rahoit­ta­mista ja edistää niiden pal­jas­ta­mista ja tut­kintaa. Tämän toteut­ta­mi­seksi laissa ase­tetaan vel­vol­lisuus tun­nistaa asiakkaat sekä sel­vittää näiden lii­ke­toi­mintaa ja omis­tusta kos­kevia tietoja. Näin saatuja tietoja voidaan lain mukaan käyttää rahan­pesun ja ter­ro­rismin rahoit­ta­misen estä­miseen, pal­jas­ta­miseen ja selvittämiseen.

Rekis­teriin tal­len­net­tavat henkilötiedot

Rekis­terit sisäl­tävät hen­ki­löistä seu­raavat perustiedot:

 • Yhteys­tiedot
 • Nimi
 • Osoite
 • Säh­kö­posti
 • Puhe­lin­numero
 • Asema
 • Suhde edus­tet­tavaan yritykseen

Asia­kas­re­kisteri sisältää lisäksi seu­raavat asiakastiedot:

 • Hen­ki­lö­tunnus luo­tet­tavaa tun­nis­ta­mista ja val­tuu­tuksia varten
 • Lainaa kos­kevat tiedot, mak­su­tiedot sekä laskutustiedot
 • Muut asia­kas­suh­teeseen ja lainan hake­miseen liit­tyvät tiedot
 • Rahan­pe­sulain edel­lyt­tämät tiedot asiak­kaiden tosia­sial­li­sista edun­saa­jista, pää­tök­sen­te­ki­jöistä ja yhteyshenkilöistä.

Rekis­te­röidyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyllä on seu­raavat oikeudet, joiden käyt­tä­mistä kos­kevat pyynnöt tulee tehdä yllä mai­nittuun rekis­te­rin­pi­täjän osoitteeseen.

Tar­kas­tusoikeus. Rekis­te­röity voi tar­kistaa tal­len­ta­mamme henkilötiedot.

Oikeus tie­tojen oikai­se­miseen. Rekis­te­röity voi pyytää oikai­semaan häntä kos­kevat vir­heel­liset tai puut­teel­liset tiedot.

Suo­ra­mark­ki­noin­ti­kielto. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus kieltää tie­tojen käyt­tä­minen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää tie­tojen pois­ta­mista, jos tie­tojen käsittely ei ole enää tar­peel­lista. Käsit­te­lemme pois­to­pyynnön, jonka jälkeen joko pois­tamme tiedot tai ilmoi­tamme perus­tellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Rekis­te­rin­pi­tä­jällä voi olla laki­sää­teinen tai muu oikeus olla pois­ta­matta pyy­dettyä tietoa. Rekis­te­rin­pi­tä­jällä on vel­vol­lisuus säi­lyttää kir­jan­pi­toai­neisto kir­jan­pi­to­laissa mää­ri­tellyn ajan (10 vuotta) mukai­sesti. Tämän vuoksi kir­jan­pitoon liit­tyvää aineistoa ei voida poistaa ennen mää­räajan umpeutumista.

Vali­tusoikeus. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tulle, jos hän kokee hen­ki­lö­tie­tojen käsit­telyn rik­kovan voi­massa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Sään­nön­mu­kaiset tietolähteet

Rekis­teriin tal­len­net­tavat asia­kas­tiedot saadaan säännönmukaisesti:

1) jul­ki­sista yritys- ym. rekistereistä

2)  asiak­kaalta mm. asia­kas­suhteen syn­tyessä, www-lomak­keilla lähe­te­tyistä vies­teistä, säh­kö­pos­titse, puhe­li­mitse, sosi­aa­lisen median pal­ve­lujen kautta, sopi­muk­sista, asia­kas­ta­paa­mi­sista ja muista tilan­teista, joissa asiakas luo­vuttaa tietojaan.

Sään­nön­mu­kaiset tie­tojen luovutukset

Tietoja ei luo­vuteta yri­tyksen ulkopuolelle.

Tie­tojen säilytysaika

Hen­ki­lö­tietoja säi­ly­tetään pää­sään­töi­sesti niin kauan, kuin asiakkuus on voi­massa. Lain­sää­däntö mää­rittää osalle tie­doista vähim­mäis­säi­ly­ty­sajan (palkka- ja kir­jan­pi­toai­neistot sekä rahan­pe­sulain mukaiset tiedot).

Mark­ki­noin­ti­lis­tal­tamme rekis­te­röity pois­tetaan asian­omaisen pyynnöstä.

Hen­ki­lö­tie­tojen käsittelijät

Rekis­te­rin­pitäjä ja tämän työn­te­kijät käsit­te­levät hen­ki­lö­tietoja. Hen­ki­lö­tie­to­re­kis­teriä käyt­tävät vain hen­kilöt, joilla on siihen työnsä puo­lesta oikeus ja jär­jes­telmät on suo­jattu käyt­tä­jä­tun­nuk­sella ja sala­sa­nalla. Verk­ko­si­vus­tolla käy­tetään SSL-suo­jattua yhteyttä ja rekis­teriä sekä var­mus­ko­pioita säi­ly­tetään suo­ja­tussa tilassa.

Auto­maat­tinen pää­tök­senteko ja profilointi

Lainan myön­tä­minen ei perustu auto­maat­tiseen pää­tök­sen­tekoon tai profilointiin.