Amex Oy:n Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä Amex Oy

Y-tunnus 1739892-4

Osoite  PL 229, 02101 Espoo

Puhelinnumero 0200 15150

Sähköpostiosoite asiakaspalvelu@amex.fi

Rekisterin nimi

Amex Oy:n asiakasrekisteri

Rekisteröidyt

Asiakasrekisteriin kirjataan tietoja asiakkaista ja näiden yhteyshenkilöistä sekä mahdollisista muista asiakassuhteeseen liittyvistä henkilöistä, jos heitä koskevien henkilötietojen säilyttäminen on tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi tai muutoin esimerkiksi rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä asianmukainen kaupallinen toiminta ja markkinointi. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen sopimukseen. Tietoja käsitellään myös lakisääteisten ja viranomaiskäsittelyyn liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi.

Lisäksi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä asettaa rahoitusalan toimijalle velvollisuuden estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista ja edistää niiden paljastamista ja tutkintaa. Tämän toteuttamiseksi laissa asetetaan velvollisuus tunnistaa asiakkaat sekä selvittää näiden liiketoimintaa ja omistusta koskevia tietoja. Näin saatuja tietoja voidaan lain mukaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisterit sisältävät henkilöistä seuraavat perustiedot:

 • Yhteystiedot
 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Asema
 • Suhde edustettavaan yritykseen

Asiakasrekisteri sisältää lisäksi seuraavat asiakastiedot:

 • Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista ja valtuutuksia varten
 • Lainaa koskevat tiedot, maksutiedot sekä laskutustiedot
 • Muut asiakassuhteeseen ja lainan hakemiseen liittyvät tiedot
 • Rahanpesulain edellyttämät tiedot asiakkaiden tosiasiallisista edunsaajista, päätöksentekijöistä ja yhteyshenkilöistä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä yllä mainittuun rekisterinpitäjän osoitteeseen.

Tarkastusoikeus. Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen. Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Suoramarkkinointikielto. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Valitusoikeus. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee henkilötietojen käsittelyn rikkovan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

1) julkisista yritys- ym. rekistereistä

2)  asiakkaalta mm. asiakassuhteen syntyessä, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Lainsäädäntö määrittää osalle tiedoista vähimmäissäilytysajan (palkka- ja kirjanpitoaineistot sekä rahanpesulain mukaiset tiedot).

Markkinointilistaltamme rekisteröity poistetaan asianomaisen pyynnöstä.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Henkilötietorekisteriä käyttävät vain henkilöt, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus ja järjestelmät on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Verkkosivustolla käytetään SSL-suojattua yhteyttä ja rekisteriä sekä varmuskopioita säilytetään suojatussa tilassa.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Lainan myöntäminen ei perustu automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.