Edullisia rahoitusratkaisuja kaikille

Vakuudellinen yrityslaina

Estikö luot­to­häi­riö­mer­kintä yri­tys­lainan saamisen?

Amexilla yri­tyksen tai vas­tuu­hen­kilön luot­to­häi­riö­mer­kintä ei ole esteenä
vakuu­del­lisen yri­tys­lainan hake­mi­selle. Miksi olisi, jos mak­sa­mi­selle tar­jotaan riittävä vakuus? Meiltä voit hakea hel­posti ja nopeasti vakuu­del­lista yrityslainaa.

Yrityslainaa ilman luottotietoja 

Pankit ja rahoi­tus­yhtiöt hyl­käävät auto­maat­ti­sesti lai­na­ha­ke­muksia tiet­tyjen kri­teerien poh­jalta, joista yksi ehdoton on luot­to­häi­riö­mer­kintä. Me emme ole kiin­nos­tu­neita niinkään men­neestä vaan siitä, mikä on mak­su­kykysi tulevaisuudessa.

Meiltä voit hakea yri­tys­lainaa myös ilman hen­ki­lö­ta­kausta. Vakuus riittää takauk­seksi. Tyy­pil­lisiä vakuuksia ovat esi­mer­kiksi autot, arvo­pa­perit ja asunto-osakkeet. Jokainen lai­na­ha­kemus käsi­tellään yksi­löl­li­sesti ja pyritään löy­tämään yri­tyk­sellesi sopiva rahoitusratkaisu.

Haluatko keskustella tilanteestasi tarkemmin?

Jätä yhteys­tietosi, niin olemme sinuun yhteydessä.

Amex yrityslaina on ratkaisu monenlaisiin tarpeisiin

Amex-yri­tys­laina tarjoaa asiak­kaille aina edul­lisia, jous­tavia ja yksi­löl­li­sesti rää­tä­löityjä rahoi­tus­rat­kaisuja. Voit hakea vakuu­del­lista yri­tys­lainaa omien tar­peidesi mukaan 1 000–10 000 euroa, jopa 12 kuu­kauden maksuajalla. 

Kaikille yrityksille, ilman piilokuluja

Amexilla hin­noittelu on sata­pro­sent­ti­sesti läpi­nä­kyvää. Kaikki korot ja kulut löydät hen­ki­lö­koh­tai­sesta lai­na­tar­jouk­sestasi. Yri­tys­lainaa voi hakea osa­keyhtiö, kom­man­diit­tiyhtiö, avoin yhtiö, osuus­kunta tai toiminimi.

Vakuudellinen yrityslaina heti 

Amex-yri­tys­laina tuo rahat tilillesi nopeasti. Yri­tys­lainan haku­pro­sessi on täysin digi­taa­linen, ja saat hyväk­sytyn lai­na­ha­ke­muksen ja rahat käyt­töösi kes­ki­määrin yhden työ­päivän aikana.

Laske kuukausierä lainalle

Näin helposti haet Amex-yrityslainaa 

Täytä hakemus

Lai­na­ha­ke­muksen täyt­tä­miseen tar­vitset vain yri­tyksen nimen­kir­joi­tusoi­keuden sekä verkkopankkitunnukset. 

Tutustu lainatarjoukseen

Amexilta saat lai­na­tar­jouksen nopeasti. Voit tutustua lai­na­tar­jouk­seesi kai­kessa rau­hassa. Halu­tessasi voit myös hyväksyä sen heti. Sinä päätät.

Allekirjoita lainasopimus

Lai­na­so­pi­muksen alle­kir­joit­ta­minen onnistuu hel­posti suo­ja­tussa yhtey­dessä verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sillasi. Tämän jälkeen siir­rämme heti rahat yri­tyksesi tilille.