Edullinen ja nopea yrityslaina Amexilta

Yrityslainaa heti eikä ensi viikolla 

Hae yri­tys­lainaa hel­posti ver­kossa, saat lai­na­pää­töksen ja rahat yri­tyksesi tilille kes­ki­määrin yhden työ­päivän aikana.

Laske kuukausierä lainalle

Amex yrityslaina on joustava ja turvallinen rahoitusratkaisu

Yrityslaina nopeasti tilille

Voit hakea yri­tys­lainaa tar­peidesi mukaan 1 000–10 000 €. Lai­na­pää­töksen saat kes­ki­määrin yhden työ­päivän aikana.

Läpinäkyvä hinnoittelu

Hin­noit­te­lumme on sata­pro­sent­ti­sesti läpi­nä­kyvää, ja löydät kaikki lai­naehdot ilman pii­lo­kuluja hen­ki­lö­koh­tai­sesta lainatarjouksestasi. 

Turvallinen ja helppo hakemus 

Lai­na­ha­ke­muksen voit tehdä nopeasti ja tur­val­li­sesti ver­kossa, ilman pape­ri­töitä ja tapaa­misia. Hakemus ei vielä sido sinua mihinkään. 

Ei esinevakuuksia

Yri­tys­lainaan et tar­vitse esi­ne­va­kuuksia. Meille riittää, että lai­nalla on takaaja. 

Joustava takaisinmaksuaika

Saat yri­tys­lainan jous­ta­valla 3–12 kuu­kauden takai­sin­mak­sua­jalla. Halu­tessasi voit maksaa lainan takaisin myös ennenaikaisesti. 

Yrityslaina

Monen­laisiin rahoi­tus­tar­peisiin mukautuva edul­linen, joustava ja nopea rat­kaisu kai­kille yri­tyk­sille. Saat rahat käyt­töösi jopa saman päivän aikana.

Vakuudellinen yrityslaina

Amexilla luot­to­häi­riö­mer­kintä ei ole esteenä vakuu­del­lisen yri­tys­lainan hake­mi­selle. Hae lainaa hel­posti, nopeasti ja täysin digitaalisesti.

Näin helposti haet Amex yrityslainaa 

Täytä hakemus

Lai­na­ha­ke­muksen täyt­tä­miseen tar­vitset vain yri­tyksen nimen­kir­joi­tusoi­keuden sekä verkkopankkitunnukset. 

Tutustu lainatarjoukseen

Amexilta saat lai­na­tar­jouksen nopeasti. Voit tutustua lai­na­tar­jouk­seesi kai­kessa rau­hassa. Halu­tessasi voit myös hyväksyä sen heti. Sinä päätät.

Allekirjoita lainasopimus

Lai­na­so­pi­muksen alle­kir­joit­ta­minen onnistuu hel­posti suo­ja­tussa yhtey­dessä verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sillasi. Tämän jälkeen siir­rämme heti rahat yri­tyksesi tilille.

Amex Oy

Nopea ja turvallinen rahoitusyhtiö

Amex Oy on 2002 perus­tettu vas­tuul­linen, koti­mainen rahoi­tus­yhtiö. Rahoi­tamme osa­keyh­tiöitä, kom­man­diit­tiyh­tiöitä, avoimia yhtiöitä sekä toi­mi­nimiä moni­puo­li­silla ja jous­ta­villa rahoitusratkaisuilla.

Ajankohtaista

Maksuhäiriömerkintä ei ole este Amex yrityslainalle 

Mak­su­häi­riö­mer­kintä on monille rahoi­tusalan toi­mi­joille todel­linen este lainan myön­tä­mi­selle. Näin mak­su­häi­riö­mer­kintä pääsee hait­taamaan yllät­tävän paljon elämää ja rajoit­tamaan mah­dol­li­suuksia. Me Amexilla ymmär­rämme paremmin. Hen­ki­lö­ta­kauksen sijaan

Lue lisää 

Amex yrityslaina sopii monenlaisiin tarpeisiin 

Edul­li­suu­tensa, jous­ta­vuu­tensa sekä nopeu­tensa takia Amex yri­tys­laina on yrit­tä­jälle tehokas rat­kaisu monen­laisiin ongelmiin ja tar­peisiin. Amex yri­tys­laina hel­pottaa yri­tyksen mah­dol­lista tila­päistä kas­sa­va­jetta, johon syynä voi

Lue lisää